Regulamin Odwiedzin

Regulamin ośrodka „Przystań Ocalenie”

tel. 501-241-784

A. Ogólne przepisy i nakazy porządkowe, obowiązujące osoby odwiedzające ośrodek „Przystań Ocalenie”

  1. Odwiedziny w ośrodku „Przystań Ocalenie” odbywają się tylko i wyłącznie po telefonicznym ustaleniu terminu wizyty z wyznaczoną do tego osobą pod nr. Tel. +48 501-241-784.

Grupy zorganizowane ( powyżej 10 osób) powinny ustalać termin przyjazdu przynajmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem, osoby indywidualne będą miały możliwość odwiedzin w 2 i 4 sobotę miesiąca

2. Wolontariat w ośrodku jest możliwy tylko i wyłącznie dla osób które ukończyły 17 lat i złożyły stosowne oświadczenia przewidziane w odrębnym regulaminie dot. wolontariatu.

3. W ośrodku obowiązuje bezwzględny zakaz:

– wprowadzania zwierząt;

– niepokojenia zwierząt;

– niszczenia zieleni;

– zaśmiecania terenu;

– wykonywania zdjęć, nagrywania filmów bez zgody Stowarzyszenia;

– wchodzenia na teren ośrodka osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

– używania otwartego ognia w tym bezwzględny zakaz palenia tytoniu.

– bezwzględny zakaz dokarmiania zwierząt

B. Bezpieczeństwo odwiedzających

  1. Odwiedzającym nie wolno wchodzić na ogrodzenia, przekraczać ogrodzeń i wszelkich barier dystansujących zwiedzających od zwierząt.
  2. Zabrania się wchodzenia do boksów, klatek, na zaplecza wybiegów dla zwierząt i wszelkich obiektów gospodarczych.

 

Ze względu na Państwa bezpieczeństwo prosimy o zachowanie ostrożności, bezpiecznej odległości od zwierząt oraz stosowanie się do przepisów Regulaminu oraz poleceń opiekunów.

Do ośrodka trafiają zwierzęta wykupione, leczone i rehabilitowane, znajdujące się w złych warunkach i niejednokrotnie skrzywdzone przez człowieka, stąd też ich zachowania nie można przewidzieć.

Wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody na zdrowiu, życiu lub mieniu osób odwiedzających, wynikającą z naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu i nieprzestrzegania jego postanowień oraz niestosowania się do poleceń opiekunów, ponoszą osoby odwiedzające.

Regulamin obowiązuje od dnia 1.02.2014